Algemene Voorwaarden

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]ALGEMENE VOORWAARDEN

(Versie mei 2020)

Artikel 1. Definities

1.1 Merin de Does business coaching: met als eigenaar en verantwoordelijke rechtspersoon Merin de Does, kantoorhoudende te Dordrecht, aan het Bakema-Erf 331 (3315 JH), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda onder registratienummer 74624938 handelend onder de naam Effect Marketing.

1.2 De Klant: De wederpartij van Merin de Does business coaching, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en Diensten: Alle door Merin de Does business coaching aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Merin de Does business coaching om (een) bepaald(e), op een door haar aangeboden website, Product(en)/Dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Merin de Does business coaching en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

1.7 Website: de website van Merin de Does business coaching op www.merindedoes.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.8 Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Merin de Does business coaching geen invloed kan uitoefenen en waardoor Merin de Does business coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

1.9 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Merin de Does business coaching, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Merin de Does business coaching van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Merin de Does business coaching worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Merin de Does business coaching ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt automatisch tot stand na de schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de klant op het aanbod dat gedaan is door Merin de Does business coaching. Merin de Does business coaching is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Merin de Does business coaching gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera; alles in de meest ruime zin van het woord.

3.3 Merin de Does business coaching kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).

3.4 Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Merin de Does business coaching zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

3.5 Eveneens heeft Merin de Does business coaching altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

3.6 De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.7 Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Merin de Does business coaching daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Merin de Does business coaching aangeeft dat dit wel het geval is.

3.8 Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9 Aanbiedingen worden gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Klant is dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Klant is dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als Merin de Does business coaching niet alle juiste informatie heeft, dan heeft Merin de Does business coaching het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Merin de Does business coaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Merin de Does business coaching heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

4.2 Door bevestiging van de Overeenkomst en de daaraan gestelde Voorwaarden geeft Klant toestemming zijn/haar NAW gegevens plus telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

5.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

5.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde  verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

5.4 Merin de Does business coaching kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

6.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De klant geeft Merin de Does business coaching toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.3 Standaard bestaat de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen – met een uitsluitend schriftelijk overeengekomen maximum van drie termijnen. Hiervoor wordt géén opslag gevraagd. Wanneer het gaat om een overeengekomen betaling in twee termijnen, zal de verdeling 50% en 50% zijn. Wanneer het gaat om om een overeengekomen betaling in drie termijnen, zal de verdeling 34%, 33% en 33% zijn. Termijnfacturen volgen zichzelf, met periodes van 21 dagen na elkaar, op, tenzij het product of de dienst eerder dan deze 21 dagen is opgeleverd door Merin de Does business coaching – of als anders schriftelijk is overeengekomen tussen Merin de Does business coaching en Klant.

6.4 Facturatie van een (deel)betaling gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen hier vooraf andere afspraken over hebben gemaakt. Als het gaat om een eerste gefactureerde (deel)betaling dient de betaling door de klant te zijn voldaan alvorens er met de werkzaamheden wordt gestart.

6.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Merin de Does business coaching.

6.6 Indien de klant in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.

6.7 Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Merin de Does een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen veertien (14) dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het, door de Nederlandse Orde van Advocaten, geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6.8 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Merin de Does business coaching het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Dat kan inhouden dat Klant niet wordt toegelaten een event bij te wonen, een VIP-dag niet zal worden gepland, een coachcall niet doorgaat et cetera.

6.9 Indien hetgeen in lid 7 zich voordoet, heeft Merin de Does business coaching het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

6.10 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Merin de Does business coaching het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat de klant niet van de betaalverplichting.

6.11 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen veertien (14 dagen) na constatering gemeld te worden bij Merin de Does business coaching. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

6.12 Bij bestaande klanten kan Merin de Does business coaching besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 7. Levering

7.1 Bij aanschaf van één van Merin de Does business coaching’s online diensten of producten streeft Merin de Does business coaching ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren, tenzij anders vermeld in de correspondentie door Merin de Does business coaching.

7.2 Bij een 1-op-1 business coaching traject van Merin de Does business coaching worden er in overleg met de klant elke twee weken coachingscalls ingepland. Er wordt van de klant in alle redelijkheid verwacht dat de klant zich hiervoor beschikbaar stelt. Uitsluitend wanneer dit door aantoonbare overmacht niet mogelijk is voor de klant, zal er naar een alternatieve oplossing gezocht worden door Merin de Does business coaching.

Artikel 8. Inspanningsverplichting en coaching

8.1 Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Merin de Does business coaching betreft de (langdurige) samenwerking tussen partijen via coaching, waarbij 100% commitment van jou verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking.

8.2. Enkel Merin de Does business coaching heeft het recht om binnen 45 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, klant te weigeren als deelnemer in het programma, als Merin de Does business coaching van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. Merin de Does business coaching behoudt hierop altijd een finale accordering.

8.3 Indien de situatie onder artikel 7, lid 2, zich voordoet, is de klant verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, zal Merin de Does business coaching het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.

8.4 Merin de Does business coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

a) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;
b) na het sluiten van de overeenkomst Merin de Does business coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c) als de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) of als door de vertraging aan de kant van klant niet langer van Merin de Does business coaching kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
e) voorts is Merin de Does business coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Merin de Does business coaching kan worden gevergd.

8.5 Als de klant recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van de klant op deze calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan de klant. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.

8.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor rekening van de klant.

8.7 Het is de klant uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een online programma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan de klant een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.

8.8 Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een groepsprogramma te kunnen waarborgen, is het de klant tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.

8.9 De klant dient zich ervan te vergewissen dat indien in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop de klant hoorbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van de Merin de Does business coaching beschikbaar blijven. De klant geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan Merin de Does business coaching onvoorwaardelijk het recht om van zijn/haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de academy te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.

8.10. Als de klant na de looptijd van de overeenkomst nog recht heeft op een bepaald onderdeel / bepaalde onderdelen van een programma, heeft de klant één (1) maand de tijd om dit onderdeel/deze onderdelen te claimen en in te (laten) plannen. Als de de klant aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de klant dit niet, onvoldoende of onduidelijk aangeeft bij Merin de Does business coaching, komen deze rechten te vervallen.

9. Eigendomsvoorbehoud van (online) producten

9.1 Het eigendom van (online) producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Merin de Does business coaching verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 10. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

10.1 Producten, die Klant via de website van Merin de Does business coaching – en alle opvolgende pagina’s – gekocht heeft, kunnen zonder opgaaf van reden(en) in combinatie met een kopie van de bijbehorende factuur worden geruild en/of retour genomen, mits:

a) In geval van online producten/diensten geldt dat er nog geen gebruik is gemaakt van het online product of dienst via de daarvoor ontvangen link.
b) Online producten of diensten die u tijdens een uitverkoop/kortingsactie of in de aanbieding heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.

10.2 Voor Diensten geldt dat er geen retouren worden aangenomen, anders dan een annulering binnen de gestelde Voorwaarden van artikel 16.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Merin de Does business coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Merin de Does business coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Merin de Does business coaching is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 Indien Merin de Does business coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Merin de Does business coaching beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 De aansprakelijkheid van Merin de Does business coaching is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Merin de Does business coaching geldende eigen risico, in voorkomend geval.

11.5 Merin de Does business coaching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere en indirecte schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

11.6 Merin de Does business coaching sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Merin de Does business coaching bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Merin de Does business coaching of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1 Merin de Does business coaching zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Merin de Does business coaching jegens de klant is.

12.2 De klant vrijwaart Merin de Does business coaching tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Merin de Does business coaching bedingen.

12.3 De klant vrijwaart Merin de Does business coaching volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, en soortgelijke (content)creaties.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Merin de Does business coaching heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Merin de Does business coaching gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Merin de Does business coaching verboden om de door Merin de Does business coaching verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

14.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Merin de Does business coaching.

Artikel 15. Geheimhoudingen/Privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De persoonlijke gegevens die Merin de Does business coaching via de website bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Merin de Does business coaching houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 16. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

16.1 Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

a) een verzoek tot faillissement;
b) (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
c) of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Merin de Does business coaching tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

16.2 Klant heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren binnen de wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen na het aangaan van de Overeenkomst. Annulering is een feit als Merin de Does business coaching de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

16.3 Merin de Does business coaching heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:

a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de
opdracht: 10% annuleringskosten;
– Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de
opdracht: 25% annuleringskosten.
– Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de
opdracht: 50% annuleringskosten.
– Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

16.4 Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: (Online) Programma
Bij het volgen van een (x-weken, drie-maanden, halfjaar- of jaar-) programma, geldt het volgende: annulering is niet mogelijk.

16.5 Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal
Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).

16.6 Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.

16.7 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft Merin de Does business coaching het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

16.8 Merin de Does business coaching heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

16.9. Bij individuele of losse afspraken die Klant binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft Merin de Does business coaching het recht om annuleringskosten door te berekenen.

16.10 De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de klant.

16.11 Is Merin de Does business coaching toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Merin de Does coaching zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Merin de Does coaching zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

17.1 Merin de Does business coaching heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

17.3 De meest actuele versie van de Voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Merin de Does business coaching.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Merin de Does business coaching en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

18.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]