Laatst geüpdate: 25 april 2022.

Artikel 1
Begripsbepaling

 1. Merin de Does Business & Transformatie Coaching (Merin de Does): eenmanszaak, gevestigd aan de Spaarnestraat 38, 3313 AX in Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74624938, btw identificatienummer NL001115781B66. Merin de Does Business & Transformatie Coaching wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Merin de Does en is bereikbaar via hallo@merindedoes.nl.
 2. Diensten/aanbod: alle diensten die je kunt afnemen van Merin de Does Business & Transformatie Coaching: coaching, cursussen, events, workshops en producten. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching (www.merindedoes.nl).
 3. Jij/je/Opdrachtgever: jij, ofwel degene die, als ondernemer of particulier, in contact treedt met Merin de Does Business & Transformatie Coaching en/of één of meer opdrachten verstrekt aan of afneemt van Merin de Does Business & Transformatie Coaching.
 4. Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan één of meerdere onderdelen van het aanbod van Merin de Does Business & Transformatie Coaching. Het actuele aanbod van alle diensten is te vinden op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching (www.merindedoes.nl).
 5. Derden: die partijen die Merin de Does Business & Transformatie Coaching inzet voor de uitvoering van de Opdracht/overeenkomst tussen jou en Merin de Does Business & Transformatie Coaching. Dit kunnen bijvoorbeeld, al dan niet beperkt tot, andere business coaches, virtual assistants, vakinhoudelijke experts, sales teamleden en andere teamleden van Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn.
 6. Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende Opdracht/overeenkomst, de bestelling die gedaan is via de website (www.merindedoes.nl en/of www.plugandplay.merindedoes.nl) of die genoemd is in de door Opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of het gedane programmavoorstel.

Artikel 2
Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, Opdrachten/overeenkomsten met Merin de Does Business & Transformatie Coaching.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Opdrachten/overeenkomsten met Merin de Does Business & Transformatie Coaching, waarbij voor de uitvoering van een Opdracht/overeenkomst derden worden ingeschakeld.
 3. Al degenen die voor Merin de Does Business & Transformatie Coaching werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Bij het aangaan van een Opdracht/overeenkomst wijst Merin de Does Business & Transformatie Coaching de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, Derden en alle andere partijen van de hand. Jouw algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer dit met een schriftelijke bevestiging tussen Opdrachtgever, Derden en alle andere partijen en Merin de Does Business & Transformatie Coaching is overeengekomen.
 5. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zal Merin de Does Business & Transformatie Coaching een of meer vervangende bepalingen opstellen. Hierbij neemt Merin de Does Business & Transformatie Coaching zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht.
 6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als en voor zover ze specifiek en schriftelijk door Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn aanvaard.
 7. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Merin de Does Business & Transformatie Coaching op enige mate het recht verliest om in andere gevallen wél de strikte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Merin de Does Business & Transformatie Coaching mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de website.

Artikel 3
Totstandkoming Opdracht/overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Opdracht/overeenkomst tussen jou en Merin de Does Business & Transformatie Coaching komt tot stand zodra je je een dienst of product op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching hebt besteld. Bestel je een dienst of product niet direct via de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching, maar op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail, whatsapp, social media privébericht, per telefoon, face-to-face of via videobellen), dan komt de Opdracht/overeenkomst tussen jou en Merin de Does Business & Transformatie Coaching tot stand zodra je van Merin de Does Business & Transformatie Coaching een e-mail hebt ontvangen, waarin de afspraken zijn vastgelegd.
 3. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching mondelinge toezeggingen doet of heeft gedaan, dan zijn deze pas bindend zodra Merin de Does Business & Transformatie Coaching deze óók schriftelijk aan je heeft bevestigd.
 4. Opdrachten/overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Merin de Does Business & Transformatie Coaching deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment waarop Merin de Does Business & Transformatie Coaching feitelijk een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de Opdracht/overeenkomst.
 5. Jij zorgt ervoor dat je alle gegevens, waarvan Merin de Does Business & Transformatie Coaching aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht/overeenkomst, tijdig aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching verstrekt.
 6. Verstrek je de voor de uitvoering van de Opdracht/overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching, dan heeft Merin de Does Business & Transformatie Coach het recht om de uitvoering van de Opdracht/overeenkomst op te schorten. Ook heeft Merin de Does Business & Transformatie Coaching het recht om ten gevolge van de vertraging ontstane extra kosten (op basis van de gebruikelijke tarieven) aan jou in rekening te brengen.
 7. Alle termijnen voor werkzaamheden door Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij Merin de Does Business & Transformatie Coaching met jou uitdrukkelijk een fatale (lever)datum schriftelijk heeft afgesproken.

Artikel 4
Inschakelen van derden

 1. Voor een goede uitvoering van de Opdracht/overeenkomst heeft Merin de Does Business & Transformatie Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Merin de Does Business & Transformatie Coaching is, behoudens in het geval waarin van de kant van Merin de Does Business & Transformatie Coaching sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 2. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor schade beperken, is Merin de Does Business & Transformatie Coaching gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.

Artikel 5
Bijzondere voorwaarden/diensten aanbod Merin de Does Business & Transformatie Coaching

 1. In het aanbod/de diensten van Merin de Does Business & Transformatie Coaching deelt Merin de Does Business & Transformatie Coaching en daarbij betrokken derden, kennis, ervaring en tools om een succesvol (online) bedrijf te ontwikkelen. Het succes van het aanbod/de diensten van Merin de Does Business & Transformatie Coaching is grotendeels afhankelijk van jouw eigen inspanningen. Merin de Does Business & Transformatie Coaching kan niet garanderen dat jouw onderneming een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert.
 2. Het aanbod/de diensten van Merin de Does Business & Transformatie Coaching houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. De door Merin de Does Business & Transformatie Coaching ingezette derden, en ook Merin de Does Business & Transformatie Coaching zelf, spannen zich zoveel mogelijk in zodat jij een positief resultaat kunt realiseren, maar kunnen niet garanderen dat je dit positieve resultaat ook echt behaalt. Bij de uitvoering van de Opdracht/overeenkomst handelen de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching ingezette derden en Merin de Does Business & Transformatie Coaching zelf op een wijze zoals van redelijk handelende en redelijk bekwame professionals verwacht mag worden.
 3. Merin de Does Business & Transformatie Coaching spant zich in om de juiste handvatten aan te reiken om jouw onderneming te starten en te verbeteren. Ook staat Merin de Does Business & Transformatie Coaching binnen de grenzen van haar aanbod/diensten voor jou klaar. De ondersteuning die Merin de Does Business & Transformatie Coaching je biedt staat beschreven in de Opdracht/overeenkomst.
 4. Een live dag kán onderdeel zijn van de Opdracht/overeenkomst. Als dat zo is, dan vindt de live dag plaats op een vooraf bekendgemaakte datum en is onder voorbehoud van wijzigingen. Merin de Does Business & Transformatie Coaching maakt uiterlijk 1 (één) week van tevoren aan jou bekend wanneer de live dag gepland staat.
 5. Annuleren of verzetten van de live dag door jou is niet mogelijk. Dit betekent dat als jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte datum, de live dag voor jou komt te vervallen en dat je die gemiste live dag niet kunt inhalen.
 6. Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij jouw aanmelding aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching (en de door haar ingezette derden) verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens zijn voor jouw eigen rekening en risico.
 7. De diensten van Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn persoonlijk en kun je niet overdragen, met uitzondering van losse tickets tot openbare events.

Artikel 6
Gebruik van materialen en licenties

 1. Gedurende de opleiding/cursus/workshop heb jij, Opdrachtgever, toegang tot de materialen en online community’s van Merin de Does Business & Transformatie Coaching, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Zodra jouw opleiding/cursus/workshop eindigt, heb je niet langer toegang tot de materialen en online community’s van Merin de Does Business & Transformatie Coaching, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Voor het overige is artikel 12 (Intellectueel eigendom) van toepassing op de materialen van Merin de Does Business & Transformatie Coaching.

Artikel 7
Herroepingsrecht en annuleringsvoorwaarden

 1. Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) wordt geleverd – hiermee worden vooral bedoeld: app’s, muziekstreams en diverse downloads – geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al bínnen de bedenktijd is geleverd of op het overeengekomen tijdstip is aangevangen.
 2. Als de Opdracht/overeenkomst, om redenen die niet aan Merin de Does Business & Trasnformatie Coaching toe te rekenen zijn, door de Opdrachtgever niet wordt (enkelvoud) of worden (meervoud) afgenomen op het overeengekomen tijdstip, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden – zie einde artikel 7.
 3. Als je al aanbetalingen hebt gedaan en recht hebt op restitutie, dan betaalt Merin de Does Business & Transformatie Coaching dit zo spoedig mogelijk aan je terug, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen, mits Merin de Does Business & Transformatie Coaching heeft vastgesteld dat je tijdig herroepen/geannuleerd hebt. Er geldt voor restitutie één uitzondering: als Merin de Does Business & Transformatie Coaching als onderdeel van de Opdracht/overeenkomst de Birkman questionnaire al heeft verzonden, dan heeft Merin de Does Business & Transformatie Coaching hiervoor kosten gemaakt. De kosten voor de Birkman questionnaire krijg je – óók bij tijdige herroeping – daarom niet terugbetaald.
 4. Bij herroeping/annulering moet je ál het materiaal dat je reeds in het kader van de Opdracht/overeenkomst van Merin de Does Business & Transformatie Coaching ontvangen hebt, bij Merin de Does Business & Transformatie Coaching inleveren c.q. aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching terugsturen. De licenties op de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching verstrekte cursussen, opleidingen, workshops, tools en community’s vervallen dan ook en zullen per direct worden ingetrokken.
 5. Gedurende een coachcall, hypnosesessie, cursus, presentatie, masterclass of workshop kun je niet tussentijds opzeggen. Je bent er expliciet mee akkoord dat artikel 7:408 lid 1 BW over tussentijdse opzegging niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden

Voorbeeld 1: een deelnemer annuleert op dinsdag een live workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
Voorbeeld 2: een geplande coachingsessie wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 0% van het overeengekomen tarief. Zie cel C/10.4
Voorbeeld 3: en deelnemer annuleert twee weken van tevoren deelname aan een online cursus. De annuleringskosten bedragen 0%, te weten cel E/10.1. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak binnen een week voor aanvang van de online cursus geannuleerd, dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del D/10.1, C/10.1 en B/10.1.

Artikel 8
Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

 1. Wanneer je wilt deelnemen aan een event, dan schaf je hiervoor middels de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching voorgeschreven wijze een toegangsbewijs aan.
 2. Jij staat zelf in voor de juistheid van de verstrekte (persoons)gegevens bij aankoop van het toegangsbewijs. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.
 3. Je moet het toegangsbewijs gedurende het hele event/de hele live bijeenkomst bij je dragen, zodat je het toegangsbewijs op het eerste verzoek Merin de Does Business & Transformatie Coaching, of Derden, kunt laten zien.
 4. Gedurende je verblijf op de locatie van het event/de live bijeenkomst gedraag je je in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Verder moet je je houden aan de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching en/of de op de locatie gehanteerde huisregels die betrekking hebben op het event/de live bijeenkomst. In dit verband moet je je ook houden aan de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching of door haar ingeschakelde derden gegeven aanwijzingen en instructies. Gedraag je je niet volgens wat hiervoor is beschreven en/of volg je de gegeven instructies niet op, dan is Merin de Does Business & Transformatie Coaching en/of door haar ingeschakelde derden gerechtigd om je de toegang tot het event/de live bijeenkomst te weigeren of je van de locatie te (laten) verwijderen. Doet zich dit voor, dan heb je géén recht op enige schadevergoeding en/of restitutie van de aanschafprijs van je toegangsbewijs.
 5. Als als je niet (meer) naar event of een online of live bijeenkomst wilt of kunt komen dien je dit tijdig schriftelijk aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching te communiceren. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden die omschreven worden in artikel 7.
 6. Als je niet (meer) kunt of wilt deelnemen aan een event/live bijeenkomst, dan is het in bepaalde gevallen toegestaan dat je je kosteloos kunt laten vervangen door iemand anders. Stuur dan een e-mail naar hallo@merindedoes.nl om vooraf schriftelijke goedkeuring te verkrijgen.
 7. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching een event/live bijeenkomst annuleert, dan betaalt Merin de Does Business & Transformatie Coaching uitsluitend het bedrag dat vermeld staat op de toegangsbewijs aan je terug.
 8. Om voor terugbetaling van het bedrag voor je toegangsbewijs in aanmerking te komen, moet je bij bekendmaking van de annulering aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching je geldige toegangsbewijs kunnen overleggen. Dit toegangsbewijs overleggen en het tegelijkertijd aanvragen van een terugbetalingsverzoek kun je per email (via hallo@merindedoes.nl) doen.
 9. Servicekosten, reserveringskosten en overige schade vergoedt Merin de Does Business & Transformatie Coaching niet. Je kunt ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander event/live bijeenkomst.
 10. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie, dan brengt Merin de Does Business & Transformatie Coaching je hiervan minimaal 7 (zeven) dagen voor de oorspronkelijke datum van het event/de live bijeenkomst op de hoogte. Bij het verschuiven van een event/live bijeenkomst naar een andere datum of een andere locatie, betaalt Merin de Does Business & Transformatie Coaching niet het aankoopbedrag van je toegangsbewijs en/of servicekosten aan je terug. Ook kom je niet in aanmerking voor vergoeding van enige schade die je lijdt of geleden hebt.
 11. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching in geval van ziekte of een andere overmachtsituatie (zie ook artikel 11), een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie of een event/live bijeenkomst ten gevolge daarvan geheel annuleert, dan is Merin de Does Business & Transformatie Coaching niet aansprakelijk voor enige schade die je ten gevolge daarvan lijdt of hebt geleden of nog zult lijden.
 12. Merin de Does Business & Transformatie Coaching mag foto- en/of filmopnamen maken van het event/de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van Merin de Does Business & Transformatie Coaching. Bij je aanmelding voor een event/live bijeenkomst vraagt Merin de Does Business & Transformatie Coaching daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming, omdat beeldmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent een persoonsgegevens is, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Meer informatie over hoe Merin de Does Business & Transformatie Coaching omgaat met foto- en/of filmopnamen waarop jij herkenbaar te zien bent, kun je lezen in de privacyverklaring van Merin de Does Business & Transformatie Coaching Je vindt de meest recente versie van deze privacyverklaring op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching.

Artikel 9
Opschorting en ontbinding

 1. Merin de Does Business & Transformatie Coaching mag de Opdracht/overeenkomst met jou ontbinden als jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt.
 2. Verder mag Merin de Does Business & Transformatie Coaching de Opdracht/overeenkomst met jou ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht/overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Merin de Does Business & Transformatie Coaching kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht/overeenkomst met jou in redelijkheid niet van Merin de Does Business & Transformatie Coaching mag worden verwacht.
 3. Voordat Merin de Does Business & Transformatie Coaching overgaat tot het ontbinden van de Opdracht/overeenkomst met jou, stuurt Merin de Does Business & Transformatie Coaching je een schriftelijke ingebrekestelling. Schriftelijk is per email. In die schriftelijke ingebrekestelling geeft Merin de Does Business & Transformatie Coaching je nog een korte termijn om alsnog aan de Opdracht/overeenkomst en deze algemene voorwaarden te voldoen. Doe je dat niet binnen de in de schriftelijk ingebrekestelling genoemde termijn, dan is de Opdracht/overeenkomst ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.
 4. Merin de Does Business & Transformatie Coaching mag de nakoming van de verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden opschorten, als jij de verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching gegronde redenen heeft om te vrezen dat jij als Opdrachtgever je verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet (behoorlijk) zult nakomen, mag Merin de Does Business & Transformatie Coaching de nakoming van de verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden ook opschorten.
 5. Merin de Does Business & Transformatie Coaching brengt je schriftelijk op de hoogte van de opschorting. Schriftelijk is per e-mail.
 6. In de volgende gevallen staat het Merin de Does Business & Transformatie Coaching vrij om de Opdracht/overeenkomst met jou onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden, zonder dat Merin de Does Business & Transformatie Coaching verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan jou: jouw bedrijf liquideert; je vraagt de toepassing van de schuldsaneringsregeling aan of deze regeling is op jou van toepassing; je vraagt surseance van betaling aan; je vraag het faillissement van je onderneming aan; je onderneming is in staat van faillissement verklaard; je kunt niet langer vrijelijk over je vermogen beschikken.
 7. Zodra de Opdracht/overeenkomst met jou is ontbonden, zijn alle vordering van Merin de Does Business & Transformatie Coaching op jou onmiddellijk opeisbaar. Als Merin de Does Business & Transformatie Coaching de Opdracht/overeenkomst met jou opschort, behoudt Merin de Does Business & Transformatie Coaching al haar aanspraken uit de wet, de Opdracht/overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 10
Betaling

 1. De prijzen van het aanbod/de diensten van Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn altijd exclusief btw, alsmede exclusief in het kader van de Opdracht/overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Betaling kan ineens of, als Merin de Does Business & Transformatie Coaching dat schriftelijk aanbiedt, in termijnen. Als je betaalt in termijnen, dan blijft ook na het einde van de Opdracht/overeenkomst de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot je het volledige verschuldigde bedrag hebt betaald.
 3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaal je voor alle diensten en producten van Merin de Does Business & Transformatie Coaching direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de Opdracht/overeenkomst het verschuldigde bedrag ineens of in termijnen, als die laatste mogelijkheid er is en je hiervoor gekozen hebt. Na elke betaling ontvang je een elektronische factuur per email.
 4. Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.
 5. Bij een betalingsachterstand ontvang je van Merin de Does Business & Transformatie Coaching een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten doorberekend worden voor de ingebrekestelling. Ook kondigt Merin de Does Business & Transformatie Coaching aan dat Merin de Does Business & Transformatie Coaching bij niet tijdige betaling de toegang tot een opleiding, cursus, workshop, de online community, events en/of live bijeenkomsten, online sessies etc. opschort dan wel ontzegt. Vindt ná deze betalingsherinnering nog steeds geen tijdige betaling plaats, dan ben je in verzuim en ben je de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten bovenop het openstaande bedrag verschuldigd aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40 exclusief btw.
 6. Is de Opdracht/overeenkomst aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. Klachten over een factuur moet je binnen 1 (één) week na de datum op de factuur schriftelijk bij Merin de Does Business & Transformatie Coaching melden. Schriftelijk is per e-mail. Doe je dit niet binnen de gestelde termijn, dan ben je te laat en heb je je rechten verwerkt. Een klacht over een factuur schort je betalingsverplichting niet op.
 8. Zodra Merin de Does Business & Transformatie Coaching je in gebreke heeft gesteld, schort Merin de Does Business & Transformatie Coaching haar verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst en deze voorwaarden op totdat je het verschuldigde bedrag (met inbegrip van alle kosten) hebt voldaan.

Artikel 11
Overmacht

 1. Merin de Does Business & Transformatie Coaching hoeft haar verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. Merin de Does Business & Transformatie Coaching is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.
 2. Onder overmacht verstaat Merin de Does Business & Transformatie Coaching onder andere: overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme; vervoersproblemen; het plotseling niet beschikbaar zijn van een locatie of (cursus/training/workshop)ruimte; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdowns, natuurrampen, overstromingen, etc.)
 3. Merin de Does Business & Transformatie Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmachtsituatie binnen 48 uur intreedt nadat Merin de Does Business & Transformatie Coaching haar verplichting had moeten nakomen.
 4. Zolang de overmachtsituatie voortduurt mag Merin de Does Business & Transformatie Coaching de verplichtingen uit de Opdracht/overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan mag zowel jij als Merin de Does Business & Transformatie Coaching de Opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 5. Is Merin de Does Business & Transformatie Coaching ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie de Opdracht/overeenkomst al gedeeltelijk nagekomen en vertegenwoordigt dat deel een zelfstandige waarde, dan mag Merin de Does Business & Transformatie Coaching voor dit nagekomen gedeelte een factuur aan je sturen.
 6. Is Merin de Does Business & Transformatie Coaching ten tijde van de Opdracht/overeenkomst in het buitenland, daarmee zeggend elders dan in Nederland, en vindt daar een overmachtsituatie plaats, dan geldt dit evengoed voor de Opdracht/overeenkomst als wanneer dit in Nederland zou plaatsvinden.

Artikel 12
Klachten

 1. Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de Opdracht/overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching laten weten door middel van een e-mail via hallo@merindedoes.nl.
 2. Klachten meld je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching. Meld je je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 13
Aansprakelijkheid

 1. Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan Merin de Does Business & Transformatie Coaching hebt doorgeven, is Merin de Does Business & Transformatie Coaching niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.
 2. Merin de Does Business & Transformatie Coaching is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking, diensten en leveranties van andere partijen, waarop Merin de Does Business & Transformatie Coaching weinig of geen invloed heeft.
 3. Bij ontbinding van de Opdracht/overeenkomst is Merin de Does Business & Transformatie Coaching nooit verplicht om je enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.
 4. Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeft Merin de Does Business & Transformatie Coaching aan jou geen schadevergoeding te betalen.
 5. Als sprake is van overmacht, zoals in artikel 11 is bepaald, dan is Merin de Does Business & Transformatie Coaching niet aansprakelijk voor enige schade.
 6. De aansprakelijkheid van Merin de Does Business & Transformatie Coaching voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en hardware, is uitgesloten.
 7. Merin de Does Business & Transformatie Coaching is eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou: voor schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een onrechtmatige daad, die Merin de Does Business & Transformatie Coaching kan worden toegerekend, of voor schade doordat Merin de Does Business & Transformatie Coaching niet correct) voldoet aan onze Opdracht/overeenkomst.
 8. Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy).
 9. Iedere aansprakelijkheid van Merin de Does Business & Transformatie Coaching voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens de dienstverlening van Merin de Does Business & Transformatie Coaching en/of derden is uitgesloten.
 10. De eventuele aansprakelijkheid van Merin de Does Business & Transformatie Coaching voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één (1) gebeurtenis) en is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Opdracht/overeenkomst afgesproken prijs, exclusief btw.
 11. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals hiervoor is aangegeven, geldt niet als je schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door Merin de Does Business & Transformatie Coaching.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand, na het ontstaan daarvan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Merin de Does Business & Transformatie Coaching meldt.
 13. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Merin de Does Business & Transformatie Coaching vervalt door het enkele verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.
 14. Jij vrijwaart Merin de Does Business & Transformatie Coaching voor iedere aansprakelijkheid voor schade bij derden.
 15. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Merin de Does Business & Transformatie Coaching eerst schriftelijk in gebreke stellen en Merin de Does Business & Transformatie Coaching nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Artikel 14
Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Jij en Merin de Does Business & Transformatie Coaching zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de Opdracht/overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij dit openbare bronnen betreft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Merin de Does Business & Transformatie Coaching neemt jouw privacy serieus en houdt zich in dit kader aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan haar stelt. Meer informatie over hoe Merin de Does Business & Transformatie Coaching omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring van Merin de Does Business & Transformatie Coaching. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching (www.merindedoes.nl).

Artikel 15
Intellectueel eigendom / auteursrecht

 1. Op alle door Merin de Does Business & Transformatie Coaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft ook betrekking op de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
 2. Alles wat door Merin de Does Business & Transformatie Coaching is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht/overeenkomst is en blijft eigendom van Merin de Does Business & Transformatie Coaching. Dat geldt ook voor de door Merin de Does Business & Transformatie Coaching uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Merin de Does Business & Transformatie Coaching.
 3. Als voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is uitsluitend Merin de Does Business & Transformatie Coaching bevoegd tot het doen daarvan.
 4. Alle teksten, afbeeldingen en video’s die gepubliceerd zijn op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching vallen evengoed onder het Intellectueel eigendom / auteursrecht. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te vermenigvuldigen of te hergebruiken, tenzij Merin de Does Business & Transformatie Coaching hiervoor schriftelijk en vooraf toestemming heeft gegeven.
 5.  Zolang een Opdracht/overeenkomst duurt mag je gebruik maken van alles wat door Merin de Does Business & Transformatie Coaching aangeboden wordt en onder het Intellectueel eigendom / auteursrecht valt. Het is nadrukkelijk niet toegestaan elementen of hele stukken hiervan te delen met derden, tenzij Merin de Does Business & Transformatie Coaching je hiervoor schriftelijk vooraf toestemming heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel door te verkopen of op te nemen in een eigen programma, dienst of product, tenzij Merin de Does Business & Transformatie Coaching je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 6. Bij overtreding van dit artikel ben je Merin de Does Business & Transformatie Coaching direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Merin de Does Business & Transformatie Coaching om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

Artikel 16
Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij eventuele geschillen zal Merin de Does Business & Transformatie Coaching altijd eerst haar best doen om deze onderling op te lossen, voordat deze aan de rechter voorgelegd worden.
 2. Als Opdrachtgever en Merin de Does Business & Transformatie Coaching er onderling niet uitkomen, dan worden de geschillen voorgelegd aan een bevoegde rechter bij een rechtbank die gekozen wordt door Merin de Does Business & Transformatie Coaching.
 3. Op alle Opdrachten/overeenkomsten tussen Merin de Does Business & Transformatie Coaching en jou, én op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17
Slotbepalingen

 1. Als bepalingen in onze Opdracht/overeenkomst en deze algemene voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan geldt hetgeen Opdrachtgever en Merin de Does Business & Transformatie Coaching in hun Opdracht/overeenkomst hebben afgesproken.
 2. Tezamen met de je aanmelding voor een of meer van onze producten en/of diensten en de een eventuele bevestigingsmail, vormen deze algemene voorwaarden de volledige Opdracht/overeenkomst tussen jou en Merin de Does Business & Transformatie Coaching. Eventuele eerder Opdracht/overeenkomsten, regelingen en afspraken komen hiermee te vervallen.
 3. Als onduidelijkheden bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal Merin de Does Business & Transformatie Coach in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij Merin de Does Business & Transformatie Coaching zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal nemen.
 4. Merin de Does Business & Transformatie Coaching mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip bovenaan deze voorwaarden. Merin de Does Business & Transformatie Coaching stuurt de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig per e-mail naar je toe.
 5. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kun je vinden en lezen op de website van Merin de Does Business & Transformatie Coaching.

Een digitale versie is hier te downloaden.